สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพที่ทางราชการเลิกใช้งาน จำนวน ๔๒ รายการ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพที่ทางราชการเลิกใช้งาน จำนวน ๔๒ รายการ
          ด้วย กรมประชาสัมพันธ์ ได้อนุมัติให้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ขาย
ทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพที่ทางราชการเลิกใช้งาน ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด
ศรีสะเกษ จำนวน ๔๒ รายการ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (๑) ขายให้ดำเนินการขาย
โดยวิธีขายทอดตลาดก่อน ซึ่งคณะกรรมการขายทอดตลาดจะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพที่
ทางราชการเลิกใช้งาน ทั้งนี้ กำหนดวิธีขายทอดตลาด แบบเหมารวม โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้
๑. พัสดุ-ครุภัณฑ์ทั้งหมดตามประกาศนี้ จะดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา 
การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้และราคาในการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์นั้น ประธานกรรมการขาย
ทอดตลาดเป็นผู้ชี้ขาด การตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
๒. กำหนดดูสภาพพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาด ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง 
๑๑.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถดูสภาพพัสดุ-ครุภัณฑ์ณ บริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด 
ศรีสะเกษ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๗/๓๘ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ ในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมประมูลราคา ไม่สามารถดูสภาพพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาดได้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
จังหวัดศรีสะเกษ จะถือว่ายอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งหมดที่กำหนดไว้ และจะทำการเริ่มประมูลการขาย
ทอดตลาดด้วยวาจาในวันเดียวกันตั้งแต่ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยผู้เข้าร่วมประมูลราคาต้องนำ
หลักฐานและสำเนาเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดง ณ สถานที่ลงทะเบียน เวลา ๐๙.๐๐ น. สิ้นสุดเวลา 
๐๙.๓๐ น. ประกอบด้วย
 ๒.๑ กรณีบุคคลธรรมดาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง
 ๒.๒ กรณีนิติบุคคล ให้นำหนังสือบริคณห์สนธิหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทมา
แสดง ถ้าเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนดมาแสดงด้วย
๓. การเสนอราคาให้ผู้เสนอราคา เสนอด้วยวาจา โดยเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว
๔. ผู้ที่สนใจจะเข้ามาพิจารณาสภาพพัสดุครุภัณฑ์ ก่อนที่จะเข้าพื้นที่ ให้ผู้เข้าร่วมการประมูลสวม
หน้ากากอนามัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ และผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงสุด จะได้รับการพิจารณา
ให้เป็นผู้ซื้อได้ จะต้องชำระเงินสดทันที หรือวางเงินมัดจำไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาพัสดุที่ประมูลได้ ในกรณีที่มีการ
วางเงินมัดจำ ผู้ซื้อต้องทำสัญญาขายทอดตลาดตามแบบ ภ.ส.๒๒ เพื่อชำระเงินที่เหลือให้เสร็จภายใน ๗ วันทำการ นับแต่
วันที่ขายทอดตลาด หากไม่ชำระให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
จังหวัดศรีสะเกษ จะริบเงินมัดจำ และจะนำพัสดุนั้นออกขายโดยวิธีอื่นใดตามระเบียบของทางราชการต่อไป
๕. ผู้ประมูลได้จะต้องนำสิ่งของที่ประมูลได้ออกจากสถานที่ราชการภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ชำระเงิน
ครบถ้วนแล้ว โดยจัดหายานพาหนะขนเอง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ไม่รับผิดชอบความ
เสียหายของพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ และถ้าไม่ขนย้ายภายในกำหนด จะคิดค่าเก็บรักษาในอัตราร้อยละ ๑๐ ของราคาที่
ประมูลได้ต่อวัน
๖. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายให้แก่ผู้เข้าร่วม
ประมูลที่เสนอราคาสูงสุด เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าราคานั้นต่ำเกินสมควร คณะกรรมการมีสิทธิ์ยกเลิกการ
ขายทอดตลาดในครั้งนี้ก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าร่วมประมูลราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
๗. ผู้สนใจการขายทอดตลาดตามประกาศนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ ๒๘๗/๓๘ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองครก อำเภอเมือง 
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ หรือ เว็บไซต์ 
https://radiosisaket.prd.go.th หรือ สอบถามโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๖๑๑๙๘๙ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
                                                                                                 (นางสาวพรนภา ชาชุมพร)
                                                                        ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
Scan2022-12-29_182048.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar