สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพที่ทางราชการเลิกใช้งาน (เสาอากาศ ระบบเอฟเอ็ม จำนวน 1ชุด)

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพที่ทางราชการเลิกใช้งาน (เสาอากาศ ระบบเอฟเอ็ม จำนวน 1ชุด)


     สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพที่ทางราชการเลิกใช้งาน ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน  ๑ รายการ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศ  โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ  ๒๑๕ (๑) ขายให้ดำเนินการขายโดยวิธีขายทอดตลาดก่อน ซึ่งคณะกรรมการขายทอดตลาดจะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพที่ทางราชการเลิกใช้งาน ทั้งนี้ กำหนดวิธีขายทอดตลาด แบบเหมารวม  โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้
๑.  พัสดุ-ครุภัณฑ์ทั้งหมดตามประกาศนี้  จะดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา  การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้และราคาในการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์นั้น  ประธานกรรมการขายทอดตลาดเป็นผู้ชี้ขาด  การตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
๒.  กำหนดดูสภาพพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาด ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถดูสภาพพัสดุ-ครุภัณฑ์ ณ บริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด ศรีสะเกษ (เดิม) ตั้งอยู่เลขที่ ๗  ถนนทองมาก  ตำบลโพธิ์  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัด  ศรีสะเกษ  ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประมูลราคา ไม่สามารถดูสภาพพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาดได้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ  จะถือว่ายอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ  ทั้งหมดที่กำหนดไว้และจะทำการเริ่มประมูลการขายทอดตลาดด้วยวาจาในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา  ๑๑.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. โดยผู้เข้าร่วมประมูลราคาต้องนำหลักฐานและสำเนาเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดง ณ สถานที่ลงทะเบียน เวลา ๐๙.๐๐ น. สิ้นสุดเวลา  ๑๐.๓๐ น.  ประกอบด้วย
      ๒.๑ กรณีบุคคลธรรมดาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง
      ๒.๒ กรณีนิติบุคคล ให้นำหนังสือบริคณห์สนธิหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทมาแสดง  ถ้าเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนดมาแสดงด้วย
๓. การเสนอราคาให้ผู้เสนอราคา เสนอด้วยวาจา โดยเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว
๔. ผู้ที่สนใจจะเข้ามาพิจารณาสภาพพัสดุครุภัณฑ์ ก่อนที่จะเข้าพื้นที่ ให้ผู้เข้าร่วมการประมูลสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙  และผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงสุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อได้ จะต้องชำระเงินสดทันที หรือวางเงินมัดจำไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาพัสดุที่ประมูลได้ ในกรณีที่มีการวางเงินมัดจำ ผู้ซื้อต้องทำสัญญาขายทอดตลาดตามแบบ ภ.ส.๒๒ เพื่อชำระเงินที่เหลือให้เสร็จภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ขายทอดตลาด หากไม่ชำระให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ  จะริบเงินมัดจำ และจะนำพัสดุนั้นออกขายโดยวิธีอื่นใดตามระเบียบของทางราชการต่อไป
๕. ผู้ประมูลได้จะต้องนำสิ่งของที่ประมูลได้ออกจากสถานที่ราชการภายใน ๗ วัน  นับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วนแล้ว โดยจัดหายานพาหนะขนเอง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ  ไม่รับผิดชอบความเสียหายของพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ และถ้าไม่ขนย้ายภายในกำหนด จะคิดค่าเก็บรักษาในอัตราร้อยละ ๑๐  ของราคาที่ประมูลได้ต่อวัน            
        ๖. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายให้แก่ผู้เข้าร่วมประมูลที่เสนอราคาสูงสุด เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าราคานั้นต่ำเกินสมควร คณะกรรมการมีสิทธิ์ยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนี้ก็ได้  โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าร่วมประมูลราคาจะเรียบร้องค่าเสียหาย  หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ  ไม่ได้ทั้งสิ้น
        ๗. ผู้สนใจการขายทอดตลาดตามประกาศนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ ๒๘๗/๓๘ ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  ๒๔  มกราคม ๒๕๖๖ หรือ เว็บไซต์ https://radiosisaket.prd.go.th หรือสอบถามโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๖๑๑๙๘๙  ในวันและเวลาราชการ

            ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๕  
                                                                       

                                                                           
                             (นางสาวพรนภา  ชาชุมพร)
                       ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
 


ไฟล์เอกสารประกอบ
IMG_20230112_0005.pdf |
IMG_20230112_0006.pdf |
IMG_20230112_0007.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar