สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด เสี่อมสภาพที่ทางราชการเลิกใช้งาน

                   ด้วย กรมประชาสัมพันธ์ ได้อนุมัติให้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพที่ทางราชการเลิกใช้งาน ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ ไทย จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑๕๘ รายการ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศ โดยอาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (๑) ขายให้ดำเนินการขายโดยวิธีขายทอดตลาดก่อน ซึ่งคณะกรรมการขายทอดตลาดจะดำเนินการขายทอดตลาด พัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพที่ทางราชการเลิกใช้งาน ทั้งนี้ กำหนดวิธีขายทอดตลาด แบบเหมารวม โดยมี รายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้ ๑. พัสดุ-ครุภัณฑ์ทั้งหมดตามประกาศนี้ จะดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลราคาด้วย วาจา การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้และราคาในการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์นั้น ประธาน กรรมการขายทอดตลาดเป็นผู้ชี้ขาด การตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด ๒. กำหนดดูสภาพพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาด ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประมูลราคา ไม่สามารถดูสภาพพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาดได้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ จะถือว่ายอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งหมดที่กำหนดไว้และจะทำการเริ่มประมูลการขายทอดตลาดด้วยวาจาในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๗/๓๘ ถนนเลี่ยง เมือง ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยผู้เข้าร่วมประมูลราคาต้องนำหลักฐานและ สำเนาเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดง ณ สถานที่ลงทะเบียน เวลา ๐๙.๐๐ น. สิ้นสุดเวลา ๐๙.๓๐ น. ประกอบด้วย ๒.๑ กรณีบุคคลธรรมดาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง ๒.๒ กรณีนิติบุคคล ให้นำหนังสือบริคณห์สนธิหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทมาแสดง ถ้าเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนดมาแสดงด้วย ๓. การเสนอราคาให้ผู้เสนอราคา เสนอด้วยวาจา โดยเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว ๔. ผู้ที่สนใจจะเข้ามาพิจารณาสภาพพัสดุครุภัณฑ์ ก่อนที่จะเข้าพื้นที่ ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นควบคุมสูงสุด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดส และ แสดงผลตรวจ ATK ก่อนเข้าพื้นที่ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง และผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงสุด จะได้รับการพิจารณาให้ เป็นผู้ซื้อได้ จะต้องชำระเงินสดทันที หรือวางเงินมัดจำไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาพัสดุที่ประมูลได้ ในกรณีที่มี การวางเงินมัดจำ ผู้ซื้อต้องทำสัญญาขายทอดตลาดตามแบบ ภ.ส.๒๒ เพื่อชำระเงินที่เหลือให้เสร็จภายใน ๗ วันทำ การ นับแต่วันที่ขายทอดตลาด หากไม่ชำระให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ จะริบเงินมัดจำ และจะนำพัสดุนั้นออกขายโดยวิธีอื่นใดตามระเบียบของทาง ราชการต่อไป /๕. ผู้ประมูลได้จะต้องนำสิ่งของที่ประมูล... -๒- ๕. ผู้ประมูลได้จะต้องนำสิ่งของที่ประมูลได้ออกจากสถานที่ราชการภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ ชำระเงินครบถ้วนแล้ว โดยจัดหายานพาหนะขนเอง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ไม่รับผิดชอบความเสียหายของพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ และถ้าไม่ขนย้ายภายในกำหนด จะคิดค่าเก็บรักษาใน อัตราร้อยละ ๑๐ ของราคาที่ประมูลได้ต่อวัน ๖. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายให้แก่ ผู้เข้าร่วมประมูลที่เสนอราคาสูงสุด เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าราคานั้นต่ำเกินสมควร คณะกรรมการ มีสิทธิ์ยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนี้ก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ในกรณีเช่นนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลราคาจะเรียบร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น ๗. ผู้สนใจการขายทอดตลาดตามประกาศนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ ๒๘๗/๓๘ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หรือ เว็บไซต์ www.radiosisaket.go.th หรือสอบถามโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๖๑๑๙๘๙ ในวันและเวลาราชการ

                   ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศขายทอดตลาด ศก.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar