นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ (10+1 Aganda) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ (10+1 Aganda) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อติดตามการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค์การขับเคลื่อน 10 วาระจังหวัดศรีสะเกษ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค และแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ดังนี้

1) วาระเกษตรบูรณาการ

- หอมแดง

- ทุเรียน

- ข้าว

- พริก

- โคเนื้อ

2) วาระการพัฒนาผ้าทอมือศรีสะเกษ "ธานีผ้าศรี...แส่ว"

3) วาระการท่องเที่ยวและเมืองกีฬา (Sports City)

4) วาระศรีสะเกษจังหวัดสะอาด "เปลี่ยนเพื่ออะไรๆก็ดี ที่ศรีสะเกษ"

5) วาระการบริหารจัดการน้ำ

6) วาระนวัตกรรมการศึกษา

7) วาระคนศรีสะเกษ....สุขภาพดี "ปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี...สู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ มีวัคซีนใจ ไม่ฆ่าตัวตาย ปี 2566"

😎 วาระการแก้ไขปัญหายาเสพติดและ To Be Number One

9) วาระ 365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย

10) วาระการบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

โดยมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)

สวท.ศรีสะเกษ/ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar