ทิศทางการพัฒนาแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ในจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.

นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "ทิศทางการพัฒนาแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ในจังหวัดศรีสะเกษ " โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวง พม. ร่วมกับ ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ และสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และสภาองค์กรชุมชน.จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 215 สภา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ หน่วยงานภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและเครือข่าย ภาคองค์กรธุรกิจและเอกชน ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ดังนี้

1. เพื่อสร้างความรู้จากทุกภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทในการพัฒนาของจังหวัด แบบบูรณาการความร่วมมือโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและสภาองค์กรชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

2. เพื่อหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

3. เพื่อนำเสนอประเด็นงานฐานข้อมูลสภาองค์กรชุมชนในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่เพื่อบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงาน เช่น โครงการบ้านพอเพียง โครงการสวัสดิการชุมชน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรชุมชน และโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของขบวนองค์กรชุมชน

4. เพื่อเชื่อมโยงประเด็นงานระหว่างเครือข่ายองค์กร เครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ เพื่อเกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน

โดยมี นายกฤษฎา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นางนิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้แทนสภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนสโมสรโรตารี่ศรีสะเกษ นายวิเชียร พลสยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอุดมการณ์ บัวเกษ ตัวแทนที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลศรีสะเกษ นายเสริม บุญธรรม ประธานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่ง

ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag