มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะจัดจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยและระบบเครือค่ายไร้สาย

         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้มีการจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาความปลอดภัยและระบบไร้สาย (Maintenamce Service Agreement : MA) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึงวันก่อนเสนอราคาและสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.ubru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-352000 ต่อ 5130-5136 ในวันและเวลาราชการคะแนนโหวต :