มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดประกวดซื้อครุภัณฑ์พร้อมห้องปฏบัติการพยาบาลพื้นฐาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้มีการประกวดซื้อครุภัณฑ์พร้อมห้องปฏบัติการพยาบาลพื้นฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.ubru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-352000 ต่อ 5130-5136 ในวันและเวลาราชการ ยื่นเอกสารในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564คะแนนโหวต :